THÔNG BÁO 
V/v miễn giảm môn học và công nhận thời hạn sử dụng
của chứng chỉ ngoại ngữ cấp quốc gia
(Xem file đính kèm)