THÔNG BÁO

Sinh viên bắn đạt thật

(xem file đính kèm)