THÔNG BÁO
V/v thực hiện miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập
và Trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2016-2017
(Xem file đính kèm)
 
 
 

Download Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2016-2017