THÔNG BÁO
V/v hoàn trả học phí KH I năm học 2016-2017 cho sinh viên - 
học sinh các lớp Đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy thuộc đối
tượng hưởng chế độ miễn giảm học phí
(Xem file đính kèm)