THÔNG BÁO
V/v thực hiện miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập
và Trợ cấp xã hội năm học 2016-2017
(Xem file đính kèm)