THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 câc lớp hệ chính quy
tại Trường Đại học Trà Vinh
(Xem file đính kèm)