THÔNG BÁO
V/v tham dự sàn giao dịch việc làm
(Xem file đính kèm)