THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi lại lần 2 của học kỳ I, II năm học 2015 - 2016 (đợt 6)
(Xem file đính kèm)