THÔNG BÁO
V/v tổ chức ngày hội việc làm năm 2016
(Xem file đính kèm)
 
* Xem danh sách doanh nghiệp tham dự và nhu cầu tuyển dụng