THÔNG BÁO
V/v hoàn trả học phí KH II năm học 2015-2016 cho sinh viên - học sinh
các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy thuộc đối tượng hưởng
chế độ miễn giảm học phí
(Xem file đính kèm)