THÔNG BÁO
V/v đăng ký học lại môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
(Xem file đính kèm)