THÔNG BÁO
V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại khu 4
(Xem file đính kèm)