THÔNG BÁO
V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2016-2017
đối với các lớp đại học, cao đẳng khóa 2012, 2013, 2014, 2015
và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm
(Xem file đính kèm)