THÔNG BÁO
V/v rà soát, thống kê sinh viên thuộc diện chế độ chính sách năm 2016
(Xem file đính kèm)