THÔNG BÁO
V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập phòng A21.101 và phòng A21.102
(Xem file đính kèm)