THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp hệ chính quy
tại Trường Đại học Trà Vinh
(Xem file đính kèm)