THÔNG BÁO
V/v thu học phí qua máy POS (máy cà thẻ ATM) đối với Nghiên cứu sinh;
Học viên các lớp Sau đại học; Sinh viên hệ chính quy và không chính quy
ở tất cả bậc học tại Trường Đại học Trà Vinh
(Xem file đính kèm)