THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ I năm học 2015-2016
các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh
(Xem file đính kèm)