THÔNG BÁO
V/v triển khai Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với
sinh viên - học sinh năm học 2015-2016
(Xem file đính kèm)