THÔNG BÁO
V/v cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần Kỹ năng mềm
(Thông báo này thay thế Thông báo số 552/TB-ĐHTV, ngày 16 tháng 3 năm 2015)
(Xem file đính kèm)