THÔNG BÁO
V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2015-2016
đối với các lớp Đại học, Cao đẳng khóa 2012, 2013, 2014 và sinh viên,
học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm
(Xem file đính kèm)