THÔNG BÁO
V/v lập danh sách sinh viên khám sức khỏe chuẩn bị tốt nghiệp
hệ chính quy ĐH khóa 2011, CĐ khóa 2012, Trung cấp khóa 2013
(Xem file đính kèm)