THƯ NGỎ
V/v cung cấp các dịch vụ của Đoàn Khoa QTVP - VNH - TV
(Xem file đính kèm)