*  Đại học

   - Chính quy

   - Liên thông

   - Từ xa

* Cao đẳng

   - Chính quy

   - Liên thông


DANH SÁCH GHI ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

 

TT MÃ LỚP MÔN HỌC GVHD

1

CE13QV11 Kỹ thuật TC và điều hành CS
Phan Thanh Thủy
1 CE13QV11 Phương pháp nghiên cứu KH  Nguyễn Thị Kim Thanh
2 CE13QV11 CĐ thương lượng trong KD  Võ Thành Khởi
3 CE13QV11 Quản trị nguồn nhân lực 
Võ Thành Khởi
4 CE13QV11 Quản lý và PT tổ chức HCNN Dương Thanh Tuấn
5 CE13QV11 Anh văn giao tiếp  Châu Thị Hoàng Hoa
6 CE13QV11 Luật hành chính Dương Thanh Tuấn
7

 CE12QV11+

DF13QV11

 Hành chính học Tài Lê Khanh
9  CE13QV11  Pháp luật về kinh tế thương mại Nguyễn Minh Vũ
10  CE13QV11  Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam Nguyễn Diệp Phương Nghi
12  CE13QV11  Kỹ năng phục vụ khách hàng Lý Thị Bé Luyễn