1. Lý Thị Bé Luyễn

luyen

Chức vụ/ chức danh: Trưởng Bộ môn 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Chuyên môn: Quản lý công
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn giảng dạy: Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở

2. Dương Tuấn Vũ

 vu

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chuyên môn: Quản lý công

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0914.344322

Môn giảng dạy: Văn thư lưu trữ, Xử lý thư và công văn,...

3. Châu Minh Tuấn

 4873
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản lý công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Tổ chức hội thảo, Nghi thức Nhà nước, Lễ tân văn phòng

4. Đỗ Anh Đạt

 Do Anh Dat
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản lý công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Ứng dụng 5S trong công tác văn phòng

5. Tài Lê Nhả Mi

mi

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Cao học

Chuyên ngành: Quản lý công

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 033.219.3708

Môn giảng dạy : Hành chính học, Hiến pháp và các luật tổ chức bộ máy nhà nước, Lý luận chung về nhà nước

6. Trần Ngọc Liên

lien

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Cao học

Chuyên ngành: Quản lý công

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy : Quan hệ công chúng, Marketing căn bản

SĐT: 039.552.8124

7. Phạm Thị Cẩm Xuyến

 xuyen

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Cao học

Chuyên ngành: Quản lý công

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy: Lễ tân văn phòng, Kỹ năng chăm sóc khách hàng

SĐT: 0965.393.640