BM Quản lý Nhà nước

1. Tài Lê Khanh

thay khanh

Chức vụ/ chức danh: Trưởng Bộ môn

Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản lý công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn giảng dạy:  Xử lý thư và công văn, Soạn thảo văn bản, Nghi thức Nhà nước

2. Phan Thanh Thủy

     co thuy                                    
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Cao học
Chuyên ngành: Quản lý công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam, Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Quản lý và phát triển tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

3. Trần Thạch Thảo

co thao 
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Cao học Quản lý công
Chuyên ngành: Quản lý tổ chức và nhân sự
Email: 
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Quản lý và phát triển tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước