DANH SÁCH SINH VIÊN, ĐƠN VỊ THỰC TẬP, GIÁO VIÊN THEO DÕI – GIÁM SÁT VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP LỚP CA10QV 

       (Xem file đính kèm)