KẾ HOẠCH

Thực tập tốt nghiệp của học sinh lớp trung cấp

hành chính văn phòng khóa 2015 (TH15HCVP)

TT CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN
1        Đến Văn phòng Khoa nhận Giấy giới  thiệu thực tập và phiếu nhận xét thực tập 09/01/2017 Lớp trưởng
2        Tìm địa điểm thực tập 09/01-18/01/2017 Sinh viên
3        Tổng hợp Danh sách đăng ký cơ quan thực tập (theo mẫu) nộp cho Giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập 19/01/2017 Lớp trưởng
4        Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập 22/5-04/6/2017 GVHD
5       

- Xem thông báo danh sách cán bộ theo dõi, giám sát  sinh viên trong quá trình thực tập

- Xem bảng phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập

(xem trên website của Khoa: www.qtvp.tvu.edu.vn)

20/01/2017 Sinh viên
6        Thực tập tốt nghiệp 06/02-19/5/2017 Sinh viên
7        Gửi Thư cảm ơn 19/5/2017 Văn phòng Khoa
8        Ứng tiền bồi dưỡng gửi cơ quan thực tập 19/5/2017 Sinh viên
9        Nhận phiếu nhận xét từ đơn vị thực tập 19/5/2017 Sinh viên
10    Nộp báo cáo thực tập kèm phiếu nhận xét thực tập tại Văn phòng Khoa 05/6/2017 Sinh viên

Q. TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Phùng Thị Phượng Khánh