KẾ HOẠCH

Thực tập tốt nghiệp của sinh viên các lớp Đại học Quản trị văn phòng

khóa 2013 (DA13QVA,B)

TT CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN
1        Đến Văn phòng Khoa nhận Giấy giới  thiệu thực tập và phiếu nhận xét thực tập 09/01/2017 Lớp trưởng
2        Tìm địa điểm thực tập 09/01-18/01/2017 Sinh viên
3        Tổng hợp Danh sách đăng ký cơ quan thực tập (theo mẫu) nộp cho Giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập 19/01/2017 Lớp trưởng
4        Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập 20/3-02/4/2017 GVHD
5       

- Xem thông báo danh sách cán bộ theo dõi, giám sát  sinh viên trong quá trình thực tập

- Xem bảng phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập

(xem trên website của Khoa: www.qtvp.tvu.edu.vn)

20/01/2017 Sinh viên
6        Thực tập tốt nghiệp 06/02-17/3/2017 Sinh viên
7        Gửi Thư cảm ơn 17/3/2017 Văn phòng Khoa
8        Ứng tiền bồi dưỡng gửi cơ quan thực tập 17/3/2017 Sinh viên
9        Nhận phiếu nhận xét từ đơn vị thực tập 17/3/2017 Sinh viên
10    Nộp báo cáo thực tập kèm phiếu nhận xét thực tập tại Văn phòng Khoa 03/4/2017 Sinh viên

Q. TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Phùng Thị Phượng Khánh