DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁM SÁT VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT 
BÁO CÁO THỰC TẬP CỦA CÁC LỚP THUỘC
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - VIỆT NAM HỌC -
THƯ VIỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

* Lớp DA12QV

* Lớp DA12QV (thực tập lại)

* Lớp CA13QV

* Lớp CA14QV, B

* Lớp TH14HCVP