KẾ HOẠCH

Thực tập thực tế của sinh viên lớp Cao đẳng Việt Nam học

khóa 2015 (CA15VNH)

TT CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN
1        Đến Văn phòng Khoa nhận Giấy giới  thiệu thực tập và phiếu nhận xét thực tập 28/4/2017 Lớp trưởng
2        Tìm địa điểm thực tập 03/5-09/5/2017 Sinh viên
3        Tổng hợp Danh sách đăng ký cơ quan thực tập (theo mẫu) nộp cho Giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập 11/5/2017 Lớp trưởng
4        Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập 26/6-07/7/2017 GVHD
5       

- Xem thông báo danh sách cán bộ theo dõi, giám sát  sinh viên trong quá trình thực tập

- Xem bảng phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập

(xem trên website của Khoa: www.qtvp.tvu.edu.vn)

12/5/2017 Sinh viên
6        Thực tập thực tế 15/5/2017-23/6/2017 Sinh viên
7        Gửi Thư cảm ơn 23/6/2017 Văn phòng Khoa
8        Ứng tiền bồi dưỡng gửi cơ quan thực tập 23/6/2017 Sinh viên
9        Nhận phiếu nhận xét từ đơn vị thực tập 23/6/2017 Sinh viên
10    Nộp báo cáo thực tập kèm phiếu nhận xét thực tập tại Văn phòng Khoa 10/7/2017 Sinh viên