KẾ HOẠCH

Thực tập thực tế của sinh viên lớp Cao đẳng Khoa học Thư viện

khóa 2015 (CA15KTV)

TT CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN
1        Đến Văn phòng Khoa nhận Giấy giới  thiệu thực tập và phiếu nhận xét thực tập 19/12/2016 Lớp trưởng
2        Tìm địa điểm thực tập 19/12/2016-30/12/2016 Sinh viên
3        Tổng hợp Danh sách đăng ký cơ quan thực tập (theo mẫu) nộp cho CVHT 03/01/2017 Lớp trưởng
4        Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập 20/02-05/3/2017 GVHD
5       

- Xem thông báo danh sách cán bộ theo dõi, giám sát  sinh viên trong quá trình thực tập

- Xem bảng phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập

(xem trên website của Khoa: www.qtvp.tvu.edu.vn)

06/01/2017 Sinh viên
6        Thực tập thực tế 09/01-19/02/2017 Sinh viên
7        Gửi Thư cảm ơn 18/02/2017 Văn phòng Khoa
8        Ứng tiền bồi dưỡng gửi cơ quan thực tập 19/02/2017 Sinh viên
9        Nhận phiếu nhận xét từ đơn vị thực tập 19/02/2017 Sinh viên
10    Nộp báo cáo thực tập kèm phiếu nhận xét thực tập tại Văn phòng Khoa 06/3/2017 Sinh viên