KẾ HOẠCH

Thực tập nhận thức của sinh viên lớp Cao đẳng Quản trị văn phòng

khóa 2015 (CA15QV)

TT CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN
1        Đến Văn phòng Khoa nhận Giấy giới  thiệu thực tập và phiếu nhận xét thực tập 12/12/2016 Lớp trưởng
2        Tìm địa điểm thực tập 13/12/2016-23/12/2016 Sinh viên
3        Tổng hợp Danh sách đăng ký cơ quan thực tập (theo mẫu) nộp cho CVHT 25/12/2016 Lớp trưởng
4        Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập 27/02-05/3/2017 GVHD
5       

- Xem thông báo danh sách cán bộ theo dõi, giám sát  sinh viên trong quá trình thực tập

- Xem bảng phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập

(xem trên website của Khoa: www.qtvp.tvu.edu.vn)

30/12/2016 Sinh viên
6        Thực tập nhận thức 02/01-26/02/2017 Sinh viên
7        Gửi Thư cảm ơn 25/02/2017 Văn phòng Khoa
8        Ứng tiền bồi dưỡng gửi cơ quan thực tập 26/02/2017 Sinh viên
9        Nhận phiếu nhận xét từ đơn vị thực tập 26/02/2017 Sinh viên
10    Nộp báo cáo thực tập kèm phiếu nhận xét thực tập tại Văn phòng Khoa 06/3/2017 Sinh viên

Q.TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Phùng Thị Phượng Khánh