KẾ HOẠCH

Thực tập nghề nghiệp của học sinh lớp Trung cấp Hành chính văn phòng

khóa 2015 (TH15HCVP)

TT CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN
1        Đến Văn phòng Khoa nhận Giấy giới  thiệu thực tập và phiếu nhận xét thực tập 05/7/2016 Lớp trưởng
2        Tìm địa điểm thực tập 05/7-13/7/2016 Học sinh
3        Tổng hợp Danh sách đăng ký cơ quan thực tập (theo mẫu) nộp cho Giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập 15/7/2016 Lớp trưởng
4        Hướng dẫn học sinh viết báo cáo thực tập 03/10/2016-14/10/2016 GVHD
5       

- Xem thông báo danh sách cán bộ theo dõi, giám sát  học sinh trong quá trình thực tập

- Xem bảng phân công cán bộ hướng dẫn học sinh viết báo cáo thực tập

(xem trên website của Khoa: www.qtvp.tvu.edu.vn)

22/10/2016 Học sinh
6        Thực tập nghề nghiệp 25/7/2016-30/9/2016 Học sinh
7        Gửi Thư cảm ơn 30/9/2016 Văn phòng Khoa
8        Ứng tiền bồi dưỡng gửi cơ quan thực tập 30/9/2016 Học sinh
9        Nhận phiếu nhận xét từ đơn vị thực tập 30/9/2016 Học sinh
10    Nộp báo cáo thực tập kèm phiếu nhận xét thực tập tại Văn phòng Khoa 17/10/2016 Học sinh