DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁM SÁT VÀ GV HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP DA14QVA, DA14QVB, DA14QVC
                                                                   Thời gian thực tập: 06/6/2016-01/7/2016
                                                                   Thời gian viết báo cáo: 04/7/2016-15/7/2016
(Xem file đính kèm)