KẾ HOẠCH

Thực tập nhận thức của sinh viên các lớp Đại học Quản trị văn phòng

khóa 2014 (DA14QVA, DA14QVB, DA14QVC)

TT CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN
1        Đến Văn phòng Khoa nhận Giấy giới  thiệu thực tập và phiếu nhận xét thực tập 13/5/2016 Lớp trưởng
2        Tìm địa điểm thực tập 16/5-27/5/2016 Sinh viên
3        Tổng hợp Danh sách đăng ký cơ quan thực tập (theo mẫu) nộp cho Giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập 30/5/2016 Lớp trưởng
4        Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập 04/7/-15/7/2016 GVHD
5       

- Xem thông báo danh sách cán bộ theo dõi, giám sát  sinh viên trong quá trình thực tập

- Xem bảng phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập

(xem trên website của Khoa: www.qtvp.tvu.edu.vn)

02/6/2016 Sinh viên
6        Thực tập nhận thức 06/6-01/7/2016 Sinh viên
7        Gửi Thư cảm ơn 30/6/2016 Văn phòng Khoa
8        Ứng tiền bồi dưỡng gửi cơ quan thực tập 01/7/2016 Sinh viên
9        Nhận phiếu nhận xét từ đơn vị thực tập 01/7/2016 Sinh viên
10    Nộp báo cáo thực tập kèm phiếu nhận xét thực tập tại Văn phòng Khoa 18/7/2016 Sinh viên