LỊCH THI TỐT NGHIỆP (THI LẠI)
Ngày thi: từ ngày 16/9/2017 đến ngày 17/9/2017
(Xem file đính kèm)