LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: 13/9/2017
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Ghi chú
1 1 Phan Thanh Thủy DA14QVA Quản lý Nhà nước về KT-VH-XH 13/09/2017 E21.201 Tối 18:30 20 Sv được sử dụng tài liệu
2 1 Phan Thanh Thủy DA14QVA Quản lý Nhà nước về KT-VH-XH 13/09/2017 E21.202 Tối 18:30 20 Sv được sử dụng tài liệu
3 2 Phan Thanh Thủy DA14QVB Quản lý Nhà nước về KT-VH-XH 13/09/2017 E21.203 Tối 18:30 18 Sv được sử dụng tài liệu
4 2 Phan Thanh Thủy DA14QVB Quản lý Nhà nước về KT-VH-XH 13/09/2017 E21.204 Tối 18:30 18 Sv được sử dụng tài liệu
5 3 Phan Thanh Thủy DA14QVC Quản lý Nhà nước về KT-VH-XH 13/09/2017 E21.102 Tối 18:30 20 Sv được sử dụng  tài liệu
6 3 Phan Thanh Thủy DA14QVC Quản lý Nhà nước về KT-VH-XH 13/09/2017 E21.103 Tối 18:30 20 Sv được sử dụng tài liệu
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.