LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 12/07/2017 đến ngày 14/08/2017
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Ghi chú
1 4 Nguyễn Thanh Đệ DA16QVB Văn hoá DN và ĐĐ trong KD 12/07/2017 B31.103 Tối 18:30 28 Sv được sử dụng tài liệu
2 4 Nguyễn Thanh Đệ DA16QVB Văn hoá DN và ĐĐ trong KD 12/07/2017 B31.104 Tối 18:30 28 Sv được sử dụng tài liệu
3 3 Nguyễn Thanh Đệ DA16QVA Văn hoá DN và ĐĐ trong KD 12/07/2017 B31.105 Tối 18:30 22 Sv được sử dụng tài liệu
4 3 Nguyễn Thanh Đệ DA16QVA Văn hoá DN và ĐĐ trong KD 12/07/2017 B31.107 Tối 18:30 22 Sv được sử dụng tài liệu
5 4 Phan Thanh Thủy DF16QV11 Lý luận chung về nhà nước 12/07/2017 B31.201 Tối 18:30 23 Sv được sử dụng tài liệu
6 1 Lý Thị Bé Luyễn DA15QV Nghiệp vụ văn phòng 12/07/2017 B21.202 Tối 18:30 27 Sv không được sử dụng tài liệu
7 1 Lý Thị Bé Luyễn DA15QV Nghiệp vụ văn phòng 12/07/2017   Tối 18:30 27 Sv không được sử dụng tài liệu
8 1 Phan Thanh Thủy DB14QV11 Kỹ thuật TC và điều hành CS 12/07/2017 B31.207 Tối 18:30 23 Sv được sử dụng tài liệu
9 1 Nguyễn Thị Mỹ Lan CA15QV Quản trị hành chính văn phòng 12/07/2017 B31.302 Tối 18:30 32 Sv không được sử dụng tài liệu
10 2 Nguyễn Thị Trang Đài CA15QV Kỹ thuật TC và điều hành CS 14/07/2017 B31.101 Tối 18:30 32 Sv không được sử dụng tài liệu
11 3 Tài Lê Khanh DA16QVB Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản 14/07/2017 B31.103 Tối 18:30 28 Sv không được sử dụng tài liệu
12 3 Tài Lê Khanh DA16QVB Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản 14/07/2017 B31.104 Tối 18:30 19 Sv khồng được sử dụng tài liệu
13 1 Nguyễn Diệp Phương Nghi DA16QVA Văn hóa quốc tế 14/07/2017 B31.105 Tối 18:30 25 Sv không được sử dụng tài liệu
14 1 Nguyễn Diệp Phương Nghi DA16QVA Văn hóa quốc tế 14/07/2017 B31.107 Tối 18:30 26 Sv không  được sử dụng tài liệu
15 1 Nguyễn Thị Trang Đài DA16TT Kỹ thuật XD & ban hành văn bản 14/07/2017 B31.201 Tối 18:30 28 Sv không được sử dụng tài liệu
16 1 Nguyễn Thị Trang Đài DA16TT Kỹ thuật XD & ban hành văn bản 14/07/2017 B31.302 Tối 18:30 28 Sv không được sử dụng tài liệu
17 1 Nguyễn Thị Mỹ Lan CA15KTV Quản trị văn phòng 14/07/2017 B11.113 Tối 18:30 21 Sv không được sử dụng tài liệu

Ghi chú:

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi Sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.