LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 03/07/2017, 05/07/2017 và 07/7/2017
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Ghi chú
1 4 Nguyễn Thị Kim Thanh DF15QV10 Kỹ thuật TC và điều hành CS 03/07/2017 B11.113 Tối 18:30 13 Sv được sử dụng tài liệu
2 4 Phùng Thị Phượng Khánh DF15QV10 Thực hành ngôn ngữ văn bản 05/07/2017 B21.201 Tối 18:30 13 Sv được sử dụng tài liệu
3 2 Phùng Thị Phượng Khánh DB14QV11 Thực hành ngôn ngữ văn bản 05/07/2017 B21.202 Tối 18:30 18 Sv được sử dụng tài liệu
4 9 Tài Lê Khanh CA15QV Phương pháp NC khoa học 05/07/2017 B21.203 Tối 18:30 32 Sv được sử dụng tài liệu
5 2 Nguyễn Thị Mỹ Lan CA16QV Lễ tân văn phòng 05/07/2017 B21.204 Tối 18:30 20 Sv không được sử dụng tài liệu
6 1 Ngô Thị Cẩm Anh CA15VNH Anh văn giao tiếp 1 05/07/2017 B21.207 Tối 18:30 20 Sv không được sử dụng tài liệu
7 2 Nguyễn Thị Mỹ Lan CA16QV Lễ tân văn phòng 05/07/2017 B21.205 Tối 18:30 20 Sv không được sử dụng tài liệu
8 2 Nguyễn Diệp Phương Nghi DA16QVB Văn hóa quốc tế 07/07/2017 B21.302 Tối 18:30 25 Sv không được sử dụng tài liệu
9 2 Nguyễn Diệp Phương Nghi DA16QVB Văn hóa quốc tế 07/07/2017 B21.301 Tối 18:30 26 Sv không được sử dụng tài liệu
10 6 Phùng Thị Phượng Khánh DF15QV10 Lễ tân ngoại giao thực hành 07/07/2017 B11.113 Tối 18:30 13 Sv được sử dụng tài liệu
11 2 Nguyễn Thị Trang Đài DF16QV11 Công tác văn thư 07/07/2017 B21.207 Tối 18:30 22 Sv không được sử dụng tài liệu
12 01 Lý Thị Bé Luyễn DA15QV Nghiệp vụ văn phòng 07/07/2017 B21.204 Tối 18:30 26 Sv không đươc sử dụng tài liệu
13 1 Lý Thị Bé Luyễn DA15QV Nghiệp vụ văn phòng 07/07/2017 B21.203 Tối 18:30 26 Sv không được sử dụng tài liệu
14 2 Lê Yến Chi CA15VNH Kỹ năng TC & PT nghề nghiệp 07/07/2017 B21.205 Tối 18:30 21 Sv không được sử dụng tài liệu

Ghi chú:

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.