LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 01/05/2017 đến ngày 01/07/2017
Nhóm Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Ghi chú
2 DA15QV Luật hành chính 28/06/2017 D31.102 Tối 18:30 25 Sv không được sử dụng tài liệu
2 DA15QV Luật hành chính 28/06/2017 D31.103 Tối 18:30 25 Sv không được sử dụng tài liệu
1 CA16QV Văn hóa quốc tế 28/06/2017 B31.304 Tối 18:30 20 Sv không được sử dụng tài liệu
1 CA16QV Văn hóa quốc tế 28/06/2017 B31.305 Tối 18:30 20 Sv không được sử dụng tài liệu
1 CA14QVB Chuyên đề NV VP nâng cao 28/06/2017 B31.307 Tối 18:30 32 Sv không được sử dụng tài liệu
1 CA14QV Chuyên đề NV VP nâng cao 28/06/2017 B31.101 Tối 18:30 32 Sv không được sử dụng tài liệu
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.