LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC MÔN HỌC
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 01/05/2017 đến ngày 01/07/2017
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Ghi chú
8 08 Lý Thị Bé Luyễn DA15K Kỹ năng chăm sóc khách hàng 26/05/2017 B21.305 Tối 18:30 22 Sv không được sử dụng tài liệu
9 08 Lý Thị Bé Luyễn DA15K Kỹ năng chăm sóc khách hàng 26/05/2017 B21.304 Tối 18:30 20 Sv không được sử dụng tài liệu
10 2 Tài Lê Khanh DB15QV10 Hành chính học 26/05/2017 B21.207 Tối 18:30 12 Sv được sử dụng tài liệu
11 2 Dương Tuấn Vũ DF16QV11 Lưu trữ học 26/05/2017 B21.205 Tối 18:30 22 Sv được sử dụng tài liệu
12 1 Nguyễn Thị Thư CA15KTV Tổ chức hoạt động TT thư mục 26/05/2017 B21.307 Tối 18:30 20 Sv không được sử dụng tài liệu

Ghi chú:

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi Sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

LẬP BẢNG TM. HỘI ĐỒNG