LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 01/11/2016 đến ngày 31/12/2016
TT N CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Sỉ số Ghi chú
1 2 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVA  Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.301 Tối 18:30 24 Sinh viên không sử dụng tài liệu
2 2 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVA Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.302 Tối 18:30 22 Sinh viên không sử dụng tài liệu
3 3 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVB Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.107 Tối 18:30 20 Sinh viên không sử dụng tài liệu
4 3 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVB Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.202 Tối 18:30 20 Sinh viên không sử dụng tài liệu
5 1 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVC Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.205 Tối 18:30 14 Sinh viên không sử dụng tài liệu
6 1 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVC Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.207 Tối 18:30 24 Sinh viên được sử dụng tài liệu
7 1 Nguyễn Thị Thư CA15KTV Phương pháp nghiên cứu TV học 11/11/2016 B21.304 Tối 18:30 21 Sinh viên được sử dụng tài liệu
8 2 Võ Thành Khởi DA13QVA Nghệ thuật lãnh đạo 11/11/2016 B21.302 Tối 18:30 23 Sinh viên không sử dụng tài liệu
9 2 Võ Thành Khởi DA13QVA Nghệ thuật lãnh đạo 11/11/2016 B21.303 Tối 18:30 23 Sinh viên không sử dụng tài liệu
10 3 Dương Thanh Tuấn DB14QV11 Luật hành chính 11/11/2016 B21.305 Tối 18:30 20 Sinh viên được sử dụng tài liệu
                                               
Ghi chú:                                      
  - Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                               
      LẬP BẢNG         TM. HỘI ĐỒNG