THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi lần 2 của học kỳ I, II, năm học 2015-2016 (Khoa Kinh tế luật)
(Xem file đính kèm)
 
* Xem lịch đánh giá kết thúc học phần lần 02 học kỳ I, II - năm học 2015-2016