THÔNG BÁO
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 2 (Khoa Khoa học Cơ bản)
(Xem file đính kèm)

* Xem lịch thi môn giáo dục thể chất