LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2015-2016
Ngày đánh giá: từ ngày 19/07/2016 đến ngày 31/08/2016
Nguyễn Thanh Đệ TH15HCVP Văn Hóa Doanh Nghiệp 2016-07-19 B11.110 Chiều 13:00 22 Sv được sử dụng tài liệu
Nguyễn Thị Mỹ Lan TH15HCVP Lễ Tân Văn Phòng 2016-07-20 B21.307 Tối 18:30 23 Sv không sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DF15QV10; DE15QV10 Lý luận chung về Nhà nước 2016-07-20 B21.305 Tối 18:30 30 Sv được sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DA15QV Lý luận chung về nhà nước 2016-07-20 B21.303 Tối 18:30 24 Sv được sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DA15QV Lý luận chung về nhà nước 2016-07-20 B21.304 Tối 18:30 24 Sv được sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DA13QVA Kỹ thuật TC và điều hành CS 2016-07-20 B21.205 Tối 18:30 23 Sv được sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DA13QVA Kỹ thuật TC và điều hành CS 2016-07-20 B21.207 Tối 18:30 23 Sv được sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DA13QVB Kỹ thuật TC và điều hành CS 2016-07-20 B21.302 Tối 18:30 26 Sv được sử dụng tài liệu
Lý Thị Bé Luyễn CA14QVB Quản trị hành chính văn phòng 2016-07-22 B21.201 Tối 18:30 32 Sv không sử dụng tài liệu
Lý Thị Bé Luyễn CA14QV Quản trị hành chính văn phòng 2016-07-22 B21.202 Tối 18:30 33 Sv không sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA15QV Hành vi tổ chức 2016-07-22 B21.203 Tối 18:30 28 Sv được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA15QV Hành vi tổ chức 2016-07-22 B21.204 Tối 18:30 28 Sv được sử dụng tài liệu
Mai Thị Thúy An TH15HCVP Soạn thảo văn bản 2016-07-22 B21.105 Tối 18:30 22 Sv KHÔNG sử dụng tài liệu
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi. 
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định. 
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.