LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2015-2016
Ngày đánh giá: từ ngày 01/07/2016 đến ngày 31/08/2016
01 Nguyễn Diệp P.Nghi CA15VNH Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 12/07/2016 B21.203 Sáng 7:00 23
14 Châu Thị Hoàng Hoa CA14QV Anh văn giao tiếp 13/07/2016 B21.103 Tối 18:30 32 Sv không được sử dụng tài liệu
14 Châu Thị Hoàng Hoa CA14QVB Anh văn giao tiếp 13/07/2016 B21.204 Tối 18:30 33 Sv không được sử dụng tài liệu
01 Bùi Ngọc Diệp CA15KTV Phân loại tài liệu 13/07/2016 B21.107 Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
01 Trần Thạch Thảo TH15HCVP Thẩm quyền quản lý Nhà nước 13/07/2016 B21.201 Tối 18:30 22 Được sử dụng tài liệu
21 Trần Thạch Thảo CA15QV Luật hành chính 13/07/2016 B21.205 Tối 18:30 33 Được sử dụng tài liệu
01 Tài Lê Khanh TH15HCVP Nghi thức Nhà nước 15/07/2016 B31.102 Tối 18:30 25 Sv không được sử dụng tài liệu
8 Nguyễn Thị Mỹ Lan CA15QV Lễ tân văn phòng 15/07/2016 B31.103 Tối 18:30 32 Sv không được sử dụng tài liệu
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.