LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2015-2016
Ngày đánh giá: từ ngày 01/6 đến ngày 04/06/2016
Phùng Thị Phượng Khánh DF14QV11 Nghệ thuật lãnh đạo 01/06/2016 B31.107 Tối 18:30 29 Sv được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DF14QV11 Nghệ thuật lãnh đạo 01/06/2016 B31.202 Tối 18:30 29 Sv được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVA Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.102 Tối 18:30 22 Sv không sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVA Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.103 Tối 18:30 20 Sinh viên không sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVB Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.104 Tối 18:30 22 SV không được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVB Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.105 Tối 18:30 21 Sv không được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVC Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.202 Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVC Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.203 Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
Nguyễn Thanh Đệ CA14QV Văn hóa công sở và đạo đức CV 03/06/2016 B21.107 Tối 18:30 33 Sv không được sử dụng tài liệu
Nguyễn Thanh Đệ CA14QVB Văn hóa công sở và đạo đức CV 03/06/2016 B21.305 Tối 18:30 33 Sv không được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVA Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.301 Tối 18:30 24 Sv được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVA Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.302 Tối 18:30 24 SV được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVB Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.107 Tối 18:30 35 Sv được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVC Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.303 Tối 18:30 23 Sv được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVC Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.304 Tối 18:30 23 Sv được sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DF14QV11 Lịch sử hành chính Việt Nam 04/06/2016 B21.201 Tối 18:30 29 Sv được sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DF14QV11 Lịch sử hành chính Việt Nam 04/06/2016 B21.203 Tối 18:30 29 Sv được sử dụng tài liệu