DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHẤM VÀ PHẢN BIỆN BÁO CÁO

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CA14QV, B

(Đính kèm QĐ số       /QĐ-ĐHTV ngày   tháng   năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc phân công giáo viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên các lớp ĐH Quản trị Văn phòng khóa 2012 (CA14QV, B))

(Xem file đính kèm)