THÔNG BÁO
V/v thay đổi mức đóng và quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm Y tế
(Xem file đính kèm)